Pantun Lucu dan Gokil Bahasa Daerah

banner 468x60

Selamat pagi, pagi yang cerah di sini, untu para sahabat semua pagi ini saya akan menulis kumpulan pantun lucu dan jenaka dari berbagai bahasa daerah di Indonesia. Seperti kita tahu Indonesia sangat kaya akan bahasa daerah, demikian juga akan pantunnya, kali ini saya tulis pantun yang lucu lucu saja. Kalau yang lagi galau cocok sekali membaca ini, selamat menikmati dan jangan lupa cendolnya.
Untuk yang mau baca cerita humor, cerita lucu dan cerpen lucu juga ada di blog ini.

daerah lucu

Pantuin Lucu dan Gokil Bahasa Jawa

Bude teko nggowo bolu…
Ngakune joko anake telu
mangan jadah, enteke telu
najan simbah, adhi kelasmu

Numpak sedhan nganggo blangkon
angkutan umum dadi becax
mbiyen premium saiki pertamax
wong luwe ora kongang ngadeg

Tuku gabah ning Semarang
Gabah garing sekepelan
Ra Masalah wedhok lanang
Sing penting duwe bolongan

Nyolong waja tekan balongan
olehe ngedol adoh tekan SUMUT
Bolongan aja sembarang bolongan
bolongan kudu sing iso ngemut
Saka balongan nganti tekan sumut
mung saderma golek kuthuk

Bolongan apa tah sing isa ngemut
ya kuwi sing di arani tutuk
jare Durno, bojone jaran
dede kulo, anakke setan

Ono Teklek kejegur kalen…
Tinimbang nggolek mendingan balen…
Pit Abang
Pite mas Mantri
Nek ngesun Kembang
aku ya ngantri

Lelene mati ditutuk
Gowo mrene tak sujanane
Yen merene ra nate petuk
Ndang merene tak entenane

Putih-putih kembang randu
Kuning abang kembang palase
Ati seddih nang awak kuru
Kelingan adik ayu rupane

apa weruh mobat-mabite
Wong baita kaisen toya
Sopo weruh bibit kawite
Wong sak dunyo ra ono sing liya

Sawunggaling carito kuno
Sing digawe kayune jati
Yen eling dang sambangono
Ojo gawe gelaning ati

Wis suwe ora mangan gudheg
wani mbanting oleh dedeg
ayo mancing golek dheleg
ngadeg jejeg nyungggi klapa
ora kaya ewuhe nyunggi duren
ora bisa ngadeg bukane apa-apa
ning merga lemes saking olehe keluwen

medan ana terminal Amplas
yen udan kebanjiran nggo susuh kodok
lha mosok ora nduwe ide babar blas
apa ide kuwi di monopoli kaum ortodoks
siji loro telu papat
lima enem pitu wolu
biji loro tetep hebat
angger kembang melu ngguyu

Pantun Lucu dan Gokil Bahasa Madura

Ka pasar mellé ko’ kerréng
Ékakana ekajhuko’a
Lamon lébât é romana oréng
Kodhu ngoca’ pangapora

bâḍâ oḍâng nongko’ ka labâng
bâḍâ olar ngakan pejji
pabhâjheng dhika nyaré obâng
lamon kellar ongghâ hajji

pak mudhin nyaré jhâmo
Ḍâri Mekkasan ka Juanda
Jhâ’ bong-masombong anḍi’ élmo
Ésoro nyaré céeék teppa’ ka janḍa

Oréng raddhin bânnya’ sé anḍi’
Sossana dhâddhi réng jhubâ’
Ta’ nyaman mon bânni olléna dhibi’
kaḍung stres ngakan dhâbâ’

Mellé kalambhi bânnya’ mérana
Ḍuh ma’ élémpet séréddhâ
Patako’ bâ’na ḍâ’ pangérannn
Ma’ lé salamet dhunnya aheraddhâ

Jhâ’ melléyan jhuko’ bâis
Jhuko’ bâis bânnya’ tolangnga
Jhâ’ aknaca’an oréng bhengngis
Amé’ écapo’ cakar mowana

Jhâ’ mogherrân bhungkana gheḍḍhâng
Kan gheḍḍhâng bânnya’ ghettana
Jhâ’ néserran ka oréng gânṭeng
Réng gânṭeng bânnya’ binéna

Ajhâr élmo dhunnya
Ka’ḍinto sangona oḍi’
Dhineng élmo aghâma
Ménangka sangona paghi’

Ka Pamaro nyaré poter
Sé kobâjhâr buru manjheng
Mon terro dhâddhi réng pénter
Kodhu ajhâr pabhâjheng

Sé ro’om bâuna nangka
Sé nyaman ma’ ro’om dhurin
Sapa né’ nyamana dhika
Ajhâlân meltas manjhâlin

Kana’ rowa ajhuwâl korran
Pas tatemmo bân réng ajhâmo
Bâ’na kabbhi ta’ ollé apacaran
Lebbi bhâghus nyaré élmo

Subaidi éntar kon obâ’
É tengnga jhâlân pas mu-nemmu
Oréng oḍi’ jhâ’ alako jhubâ’
Lebbi bhagus nyaré élmo

Nyaré bhântal ka komara
Panyabâ’na ta’ étemmo
Mon bâ’na terro péterra
Pabhâjheng nyaré élmo

Sapa rowa anḍi’ tarnya’
Mano’ poter bulu poténa
Sapa rowa anḍi’ ana’
Sala pénter bhâghus aténa

Nyaré kosambhi ka las-alas
Sé bâḍâ coma no’ poter
Mon ajhâr jhâ’ las-malas
Ma’ lé bâ’na lekkas pénter

Ka Rangpénang mellé nangka
Ka terminal terros ka jhâba
Rassa posang kennal bân dhika
Ghi’ bhuru kennal ékaghila

Témon panḍâ’ lebbhâ’ buwâna
Mellé sikat ajjhâ’ palaén
Lamon dhika bânnya’ dhunnyana
Ngéreng azakat ḍâ’ pakér méskén

Billâ majjâ billâ kella
Panépo’ onḍung ka lorong
Sé é sajjhâ bilâ mola
Sanonto pon ékapolong

moṭâk bhudheng agâlâjâr
sampé’ petteng sé é saré
pabhâjheng dhika sé ajhâr
nyopre senneng buḍi aré

ḍâ’ ca-kanca laké’ bân biné’
jhâ’ tokaran bân mosowan
sabâb dhika tao dhibi’
tokar néka lakona sétan

ngajhi kétab lé-toléyan
ta’ ngédingaghi katerrangan
énga’ ka pacar é sakola’an
ta’ ngiḍḍhâ teḍung tang-ghentangan

saranca’ ḍâunna saghâ
satangkep ḍâunna nangka
abukka’ labâng sowarghâ
aéntep labâng naraka

ngala’ jhâmang ka ratona
éghibâ’â nolés serrat
kaénga’é lémang bâktona
kasangowa ka ahérat

nyaré jhâmo ka Bhan Aghung
sé bâḍâ coma bâluntas
nyaré élmo jhâ’ ghung-nangghung
sampé’ ḍâ’ universitas

mellé sampan alajârrâ
éghibâ’â ka bornéo
sapa tao bâ’na bhâjjhrâ
soghi arta labân élmo

nyabâ’ bhântal ka kamarra
panyabâ’na ta’ étemmo
mon bâ’na terro pénterra
kodhu bhâjheng nyaré élmo

dhâlima mandhâr manéssa
érojhâk mandhâr célo’a
mon édhina dhâr nangéssa
mon éajhâk mandhâr noro’a

ka Sampang mellé monḍhu
karanjhengnga peltasaghi
ta’ ghâmpang dhâddhi réng bhuḍhu
salanjhângnga mellasaghi

ngala’ séré é bengkona
ésarénga ghân sakoné’
kanéserré oréng towana
sé méyara kabit ghi’ kéné’

aména’a ḍâunna nyéyor
aosengngan melléa obhât
sanajjân ghi’ lanjhâng omor
jhâ’ sen-bhusen dhika atobhât

bâḍâ oréng anyama siyâ
éntar ka léké taanḍus perréng
mon bâ’na terro épojhiya
pa andhâp ongghu ḍâ’ ka oréng

roko’ opet cé nyamanna
sakéng larang kabellina
pateptep dhika pengmanna
sakéng rang-rang sétapangghiyâ

nyaré mano’ ka las-alas
lé-olléna poter poté
bengko gheḍḍhung paghâr alas
senneng ongghu ḍâ’ ka até

kalambuna ma’ é karaton
mon ménnya’ nompa ka pélar
ḍâ’ ambuna dhika sé ngaton
mon énga’ rassa ta’ kellar

jhâ’ ména’an pénang towa
pénang ngoḍâ katalowan
jhâ’ andhina’ân biné towa
biné sé ngoḍâ ta’ karowan

séréna séré konéng
roko’ opet atolés méra
serréna bulâ ta’ onéng
sala lopot nyo’on sapora

nyaré kosambhi ka las-las
sé bâḍâ coma no’ poter
lamon ajhâr jhâ’ las-malas
ma’ lé bâ’na lekkas pénter

ka ragpénang mellé nagka
ka terminal terros ka jhâbâ
rassa posang kennal bân dhika
bhuru kennal ékaghilâ’â

ajjhâ’ manḍi aéng sakolla
ngobbhâr dhupa ghi’ ghu-lagghu
mon mangkaddhâ asakola
jhâ’ loppa pamétan ghâllu

malarat oréng aghâbây labâng
mellé katombhâr campor nangka
mon asolat jhâ’ bâng-tobâng
ma’lé ta’ éobbhâr neng é naraka

jhâ’ ngobuwân céṭak ghânol
céṭak ghânol ta’ kennéng abâs
jhâ’ néngghuwân goyangan inul
goyangan inul ta’ lébur éabâs

Pantun Lucu dan Gokil Bahasa Betawi

Beli sirsak diciamis
Jalannye sambil terbang
Si eneng jangan menangis
Disamping ada abang

Buah sirsak buah manggis
Kalo dimkn manis rasanye
Gimane eneng ga menangis
Ngeliat abang belom ade jodohnye

Sirsak emang manis
Lantaran sirsaknye naro dipeti
Si eneng jngan menangis
Lantaran abang siap menanti

Kalo naro sirsak jgn di peti
Karena bisa merusak rase
Kalo abng siap menanti
Kapan abang brani ke rumah aye

Jalan jalan ke kali angke
Ikan bawal ditumisin
Jimat apa yg abang pake
Siang malam cewe tangisin

Paling enak buah atep
Beli paku ada’a d’rawamangun
Emang abang yang cakep
Gimana mau laku punya nya gga bisa bangun

Bangkwang naronye dipeti
Itu peti bnyak laba”nye
Abang emang siap menanti
Tapi ngeri ame aba’nye

Jalan jalan kekali angke
Dikali ketemu buah pepaye
Jimat aye kgak pake
Tapi itu perempuan emang udah demenin aye

Ikan bawal ikan patin
Mancing’y disawangan
Bukan karna jimat aye tangisin
Tapi karna abng ga pnye keberanian

Kong ja’i kgak bisa bangun
Gare gare maen marawis pukulan zapin
Kate siape punya aye ga bsa bngun
Ampe lemes juge aye adepin

Punguh terbang diatas awan
Hampir tak terlihat oleh mata
Walau hati rindu rinduan
Rindu dihati meronta ronta

Emang marawis pake zapin
Ajarin dong tuh mpok wiwin ..
Emang klo abang ude bsa adepin .
Buruann dahh bng kawinnn ..

Bunga saya bunga melati
Bunga kenanga harum wanginya
Saya tau abang siap menanti
Tapi sayang abang ga ada nyalinya

Pepaye dimkan ame bang jihan
Gare gare latihan disanggar
Aye bukan ga ade keberanian
Lantaran aba’e keliatan sangar

Emanye entong dlunye biduan
Gare gare ga jadi beli papan
Emang ni hati ampe kerinduan
Itu perempuan ga ada tanggepan

Pergi berburu ke tengah utan
Dapetnye kijang dan rusa
Kalo abang emang pejantan
Kenape mesti pake tunggu lama

Pergi ke utan cari rotan
Jangan lupe cari ubi kayu
Emang abang  seorang pejantan
Tapi sayang sedikit kemayu

Belah duren dimalam hari
Belah nangka di siang hari
Si Abang banyak yg nyari
Pas ketemuan pada lari

Belah salak pagi hari
Salaknye lagi dijajar ame orang yang panjang tangan
Kate siape bang pade lari
Lantaran aye dikejar pade minta tanda tangan

Kutu ade dikepale bang mumu
Katanye gare gare makan duku
Ku tak mau kehilanganmu
Karna kau yg selalu ada dihatiku

Pohon mahoni pengen digergaji
Gare gare itu pohon mw mati
Abang mohon eneng jangan pergi
Lantaran abang siap nemenin ampe mati

Itu pohon emang mau mati
Gare gare ga disiram ame bang mumu
Aku menunggu mu sampai mati
Karenaku sangat menyayangimu
Jalan jalan keciamis
Jangan lupa kerumah zaenal
Eh eneng yg manis
Boleh kaga abang kenal

Jalan jalan keliling rumah
Jangan lupa beli jamu
Demi tuhan aku bersumpah
Yang kucinta hanyalah kamu

Pagi ini amat sejuk
Paling enak minum kopi
Pada debur kau meliuk
Cantikmu memikat hati

Makan pagi dikereta
Asiknya sambil bercerita
Namun yang namanya cinta
Tak pernah mengenal kasta

Jika pergi ke jepara
Jangan lupa cinderamata
Rinduku kian membara
Hanya kamu yg ku cinta

Kejepara beli rebana
Pas dijalan ade orang perang
Cintaku kian membara
Hanya untuk kamu seorang

Pintu ame rumah abang ade dua
Dirumah ade yang namanye mpok rohaye ame mutia
Kate siape aye cinta satu dibagi dua
Orang udeh pade tau klo aye orangnye setia

Kesekolah untuk mencari ilmu
Lewatin jalan yang berliku liku
Apabila cinta memanggilmu
Ikutilah walau jalan berliku liku

Kecimanggis beli buku
Pulangnye ingin bertemu
Jangan menangis kekasihku
Karenaku selalu disampingmu

Kecimanggis beli cinderamata
Kecipinang banyak yang putus asa
Cinta yang dibasuh dengan air mata
Akan tetap murni dan indah senantiasa

Jalan jalan ke depok
Pulangnye ke masjid At – tin
Hati aye udeh kapok
Kalo masih disakitin

Saudara aye pengen gawe
Dirumah ga ade kerjaannye
Sekarang susah cari cewe
Terima dengan apa adanya

Kerumah masih dicaci
Keluar masih dimaki
Untuk apa dicintai
Kalo masih disakiti

Pantun Lucu dan Gokil Bahasa Batak

Dijolo raja sieahan, dipudi raja sipaimaon
(Hormatan do natua-tua dohot angka raja).

Sada silompa gadong dua silompa ubi,
Sada pe namanghatahon Sudema dapotan Uli.

Pitu batu martindi sada do sitaon nadokdok
(Unang maharaphu tu dongan).

Jujur do mula ni bada, bolus do mula ni dame
(Unang sai jujur-jujuri salani dongan, alai bolushon ma).

Siboru buas siboru Bakkara, molo dung puas sae soada mara
(Dame ma).

Sungkunon poda natua-tua, sungkunon gogo naumposo
(Bertanggung-jawab).

UMPASA NI NAPOSO BULUNG. (Buat orang-orang muda)
Jolo tiniktik sanggar laho bahenon huru-huruan,
Jolo sinukkun marga asa binoto partuturan.

Tudia ma luluon da goreng-goreng bahen soban,
Tudia ma luluon da boru Tobing bahen dongan.

Tudia ma luluon da dakka-dakka bahen soban,
Tudia ma luluon da boru Sinaga bahen dongan.

Manuk ni pealangge hotek-hotek laho marpira
Sirang na mar ale-ale, lobianan matean ina.

Silaklak ni dandorung tu dakka ni sila-sila,
Ndang iba jumonok-jonok tu naso oroan niba.

Metmet dope sikkoru da nungga dihandang-handangi,
Metmet dope si boru da nungga ditandang-tandangi.

Torop do bittang di langit, si gara ni api sada do
Torop do si boru nauli, tinodo ni rohakku holoan ho do

Rabba na poso, ndang piga tubuan lata
Hami na poso, ndang piga na umboto hata

UMPASA MANJALO TINTIN MARANGKUP.(Untuk pasangan saat tukar cincin)
Bulung namartampuk, bulung ni simarlasuna,
Nunga hujalo hami tintin marangkup,
Dohonon ma hata pasu-pasuna.

Hot pe jabu i, tong doi margulang-gulang
Sian dia pe mangalap boru bere i, tong doi boru ni Tulang.

Sai tong doi lubang nangpe dihukkupi rere,
Sai tong doi boru ni Tulang, manang boru ni ise pei dialap bere.

Amak do rere, dakka do dupang,
Anak do bere, Amang do Tulang.

Asing do huta Hullang, asing muse do huta Gunung Tua,
Asing do molo tulang, asing muse do molo gabe dung simatua.

UMPASA TU NA BARU MARBAGAS. (Untuk pasangan yang baru menikah)
Dakka ni arirang, peak di tonga onan,
Badan muna naso jadi sirang, tondi mu marsigomgoman.

Giring-giring ma tu gosta-gosta, tu boras ni sikkoru,
Sai tibu ma hamu mangiring-iring, huhut mangompa-ompa anak dohot boru.

Rimbur ni Pakkat tu rimbur ni Hotang,
Sai tudia pe hamu mangalakka, sai tusima hamu dapot pansamotan.

Dekke ni sale-sale, dengke ni Simamora,
Tamba ni nagabe, sai tibu ma hamu mamora.

Sahat-sahat ni solu, sahat ma tu labuan,
Sahat ma hamu leleng mangolu, jala sai di dongani Tuhan.

Sahat solu, sahat di parbinsar ni ari,
Leleng ma hamu mangolu jala di iring-iring Tuhan ganup ari.

Mangula ma pangula, dipasae duhut-duhut
Molo burju marhula-hula, dipadao mara marsundut-sundut.

Ruma ijuk tu ruma gorga,
Sai tubu ma anakmuna na bisuk dohot borumuna na lambok marroha.

Anian ma pagabe tumundalhon sitodoan,
Arimu ma gabe molo marsipaolo-oloan.

Gadu-gadu ni Silindung, tu gadu-gadu ni Sipoholon,
Sai tubu ma anakmuna 17 dohot borumuna 16.

Andor hadukka ma patogu-togu lombu,
Sai sarimatua ma hamu sahat tu na patogu-togu pahoppu.

UMPASA MANGAMPU
Bulung ni Taen tu bulung ni Tulan
Ba molo tarbahen, sai topot hamu hami sahali sabulan,
Molo so boi bulung ni tulan, pinomat bulung ni salaon,
Ba molo so boi sahali sabulan, pinomat sahali sataon.

Ni durung si Tuma laos dapot Pora-pora.
Molo mamasu-masu hula-hula mangido sian Tuhan,
Napogos hian iba, boi do gabe mamora.

Songgop si Ruba-ruba tu dakka ni Hapadan,
Angka pasu-pasu na ni lehon muna,
Sai dijangkon tondi ma dohot badan.

Mardakka Jabi-jabi, marbulung ia si Tulan
Angka pasu-pasu na pinasahat muna,
Sai sude mai dipasaut Tuhan.

Naung sampulu sada, jumadi sampulu tolu,
Angka pasu-pasu pinasahat muna,
Sai anggiatma padenggan ngolu-ngolu.

Naung sapulu pitu, jumadi sapulu ualu,
Angka pasu-pasu pinasat muna hula-hula nami,
Diampu hami ma di tonga jabu.

Turtu ninna anduhur, tio ninna lote,
Angka pasu-pasu pinasahat muna,
Sai unang ma muba, unang mose.

Habang pidong sibigo, paihut-ihut bulan,
Saluhut angka na tapangido, sai tibu ma dipasaut Tuhan.

Obuk do jambulan, nidandan ni boru Samara
Pasu-pasu na mardongan tangiang sian hula-hula,
Mambahen marsundut-sundut soada mara.

Tinapu bulung nisabi, baen lompan ni pangula
Sahat ma pasu-pasu na nilehon muna i tu hami,
Sai horas ma nang hamu hula-hula.

Suman tu aek natio do hamu, riong-riong di pinggan pasu,
Hula-hula nabasa do hamu, na girgir mamasu-masu.

AKKA UMPASA NA ASING
Martahuak ma manuk di bungkulan ni ruma,
Horas ma hula-hulana,songoni nang akka boruna.

Simbora ma pulguk, pulguk di lage-lage,
Sai mora ma hita luhut, huhut horas jala gabe.

Hariara madungdung, pilo-pilo na maragar,
Sai tading ma na lungun, ro ma na jagar.

Sinuan bulu sibahen na las,
Tabahen uhum mambahen na horas.

Eme ni Simbolon parasaran ni si borok,
Sai horas-horas ma hita on laos Debata ma na marorot.

Sititik ma sigompa, golang-golang pangarahutna,
Tung so sadia pe naeng tarpatupa, sai anggiat ma godang pinasuna.

Pinasa ni Siantar godang rambu-rambuna,
Tung otik pe hatakki, sai godang ma pinasuna.

Tuat si puti, nakkok sideak,
Ia i na ummuli, ima ta pareak.

Aek godang tu aek laut,
Dos ni roha sibaen na saut.

Napuran tano-tano rangging marsiranggongan,
Badan ta i padao-dao, tondita i marsigomgoman.

Marmutik tabu-tabu mandompakhon mataniari,
Sai hot ma di hamu akka pasu-pasu, laho marhajophon akka na sinari.

Bona ni pinasa, hasakkotan ni jomuran,
Tung aha pe dijama hamu, sai tong ma dalan ni pasu-pasu.

Mandurung di aek Sihoru-horu, manjala di aek Sigura-gura,
Udur ma hamu jala leleng mangolu, hipas matua sonang sora mahua.

Dolok ni Simalungun, tu dolok ni Simamora
Salpu ma sian hamu na lungun, sai hatop ma ro si las ni roha.

Umpasa ni Halak Batak
Manat unang tartuktuk, dadap unang tarrobung
Artinya: Sebelum melakukan sesuatu lebih baik di teliti dulu situasi apa yang mau dilakukan

Jolo nidodo asa hinonong
Artinya: Sebelum melakukan sesuatu lebih baik di teliti dulu situasi apa yang mau dilakukan

Jolo tinaha garung niba, niantan sulangat niba
Artinya: Sebelum melakukan sesuatu lebih baik kalau kita menyadari kemampuan diri sendiri.

Aek godang tu aek laut, dos ni roha sibahen na saut
Artinya: Musyawarah untuk mufakat

Balintang ma pagabe tumandangkon sitandoan
Arinta ma gabe molo marsipaoloan
Artinya: Kita akan mendapatkan keberhasilan jika seia sekata

Amporik marlipik, onggang marhabang,
Gabe parboli na otik laos gabe do parboli na godang
Artinya:
Namandanggurhon tu dolok do molo basa namarhula-hula

Artinya:
Janji urat ni eme tu laklak ni simarlasuna, Adat na denggan na so ra sega, uhum na uli na so ra muba i, asa manumpak ma Tuhanta i sinur ma pinahan gabe na niula jala horas jolma.

Martumbur ma baringin, mardangka ma hariara, matorop ma hamu maribur, matangkang ma juara.

Sai marrongkap mai songon bagot, marsibar songon ambalang, jala sai masigomgoman ma tondi ni nasida tu na tama.

Dangka ni hariara ma pinangait-ngaithon, tubuma dihamu anak dohot boru, sai unang ma panahit-nahithon.

Balintang ma pagabe tumandakhon sitadoan, saut do hamu gabe asal ma tontong masipaolo-oloan.

Dangir-dangir ni batu ma hamu, pandakdahan ni simbora, Gabe do hamu jala sarimatua asal ma sai marsada ni roha

Ai na tinapu salaon, salaon situa-tua, Denggan ma hamu masianju-anjuan asa saut gabe jala sarimatua.

Sai situbu laklak ma hamu situbu singkoru di dolok ni purbatua, sai tubuan anak ma hamu tubuan boru, donganmuna sarimatua.

Hariara na bolon bahen parlape-lapean, Sai tubu ma di hamu anak dohot boru na bolas pangunsandean.

Bagot na mandung-dung tu pilo-pilo marajar, Tading ma antong na lungun, sai roma na jagar.
Sahat-sahat ni soluma sahat tu bontean, Sahat ma hamu tu parhorasan, sahat tu panggaben.

Tuat ma na dolok martungkot sialagundi, adat ni ompunta sijolo-jolo tubu siihuttonon ni na di pidi.

Sinuan bulu sibahen nalas, Sinuan uhum sibaen na horas.
Muba dolok muba duhutna, muba luat sai adong do muba adatna.

Eme na masak di gagat ursa , ia i namasa ima di ula.

Aek godang aek laut, dos niroha sibahen nasaut

Sori manungkun sori mandapot, sai matua marpanungkun tu na nidapot.

Tangan do botohon, ujungna jari-jari, Bangko nihata si dohonon, asal ma jumolo marsatabi.

Ramba na poso na so tubuan lata, halak na poso na so umboto hata.

Tampuk ni sibaganding di dolok ni pangiringan, horas ma hamu na marhaha maranggi, sai masipairing-iringan.

Bola-bola ni tangan, sitongka i bolahononhon, bola-bola ni halak, sitongka i tangihononhon.

Tinallik randorung bontar gotana, Dos do anak dohot boru nang pe pulik margana, ai dompak marmeme anak, dompak do tong marmeme boru, andung ni anak sabulan di dalan, andung ni boru sataon.

Habang leang-leang songgop tu parapian, Bolak ni rosu angka na marpariban, sai masitopot-topotan songon pidong leang-leang.

Na niida ni mata paula so niida, na binege ni pinggol paula so ni bege.

Umpasa Batak di na laho marsirang
Lagu mp3 batak marsirang adong, umpasa halak batak di na laho marsirang tong do adong, songonon ma akka umpasa batak na lao marsirang :

Pidong sitapitapi, habang diatas hauma
Horas ma hamu na hupaborhat hami
Horas hami na tininggalhonmuna

Dolok ni Panampahan, tondongkon ni Tarabunga
Sai horas ma hamu dipardalanan songoni dung sahat tu inganan muna

Tombak ni Sipinggan di dolok ni Sitapongan
Di dia pe hita tinggal, sai tong ma hita masihaholongan

Eme sitambatua parlinggoman ni siborok
Amanta Debata do silehon tua, sai luhutna ma hita diparorot

Mangerbang bungabunga, ditiur ni mata ni ari
Selamat jalan ma dihamuna, selamat tinggal ma di hami

Umpasa Batak Mangadopi natua tua

Umpasa Batak sidohonon molo dohot iba mangadopi natua tua namanjalo sipanganon sian angka anakkonna

Andor halumpang ma togutogu ni lombu dohot togutogu ni horbo laho tu Lapogambiri
Sai saur ma hamu leleng mangolu paihutihut pahompu sahat tu na marnono dohot marnini

Tinpu bulung ni sabi nibutbut pinaspashon
I dope na tarpatupa hami ba i ma jolo tahalashon

Hata sian undangan tu natuatua i:Polta bulan i Ama ni Manggule: Ro nuaeng angka pomparanmu mamboan sipanganon ba dohot hami mauliate

Tubu ma singkoru di dolok ni Simamora
Sai torop ma anak dohot boru na basa jala sisubut roha

Tubu dingindingin jonok tu simartolu
Horas ma tondi madingin pir tondi matogu

Sai ro ma nipi na uli sai leleng hamu mangolu
Haliangan ni nono dohot nini raphon anak dohot boru

Hata ni undangan tu ianakkon na mamboan sipanganon :Binolus Purbatua laho tu Parsingkaman
Naburju marnatuatua ingkon sai dapotan pandaraman

Laho pe ibana mangula sai na dao ma parmaraan
Sai dapotsa na niluluan sai jumpang na jinalahan

Taringot di sipanganon na binoanmuna tu natuatua i :
Disi do gandina, disi do nang gandona
Disi do daina disi do nang tabona

Sirsir ansimna jala hona dohot asomna
Asa dohonon nami ma :
Bagot na marhalto ma di ladang ni Panggabean
Horas ma hami na manganhon, lam martamba sinadongan di hamu na mangalean

Ia siula tano do hamu ba on ma dohononnami :
Binanga ni Sihombing binongkak ni Purbatua
Tu sanggar ma amporik tu lombang ma satua
Sai sinur ma pinahan gabe na niula

Molo partigatiga do hamu ba on ma dohonon namu :
Tinampul bulung bira bahen saong laho tu ladang
Sai mangomo ma hamu sian tigatiga ba sai maruntung ma sian dagang

Molo tung sipata rugi hamu ba sai dapot nian nidok ni umpasa :
Soban rantingranting soban ni Sijamapolang
Ba molo rugi hamu sian antinganting, ba sai mangomo ma sian golang

Molo pegawai do hamu ba on ma dohonon nami :
Tinapu bulung salaon dongan ni bulung si tulan
Ba sai naek pangkat ma hamu ganup taon, sai tamba gaji tiap bulan

Molo adong di hamu na so hot ripe dope on ma dohonon nami:
Parik ni Lubutua hatubuan ni bulu duri
Na burju marnatuatua sai ingkon dapotan rongkap na uli

Baangkup ni i :
Molo adong disi hulingkuling sai adong ma disi holiholi
Molo adong disi na so muli sai adong do rongkap ni i naso mangoli

Sahatsahat ni solu ma sahat di rondang ni bulan
Sai leleng ma hamu mangolu jala sai dipasupasu Tuhan

Umpasa Batak Tingki Mangapuli

Umpasa Batak Tingki Mangapuli

Jotjot do tadok : Tua na so taraithon, Soro ni ari na so tarhaisho

Alai dumenggan do dohonon umpasa on :
Ramba ni Sipoholon marduhutduhut sitata
Las ni roha dohot sitaonon sude do i sian Amanta Debata
Asa :
Hau ni Gunungtua, dangkana madaguldagul
Tibu ma dilehon Tuhanta dihamu tua, jala tibu hamu diapulapul

Poltak bulan tula, binsar ia mata ni ari
Tibu ma ro tu hamu soritua, singkat ni sori ni ari

Angkup ni i :
Hotang binebebebe, hotang pinilospulos
Unang iba mandele, ai godang do tudostudos

Tamba muse :
Hotang benebebebe, hotang ni Siringkiron
Unang iba mandele, ai godang dope sihirimon

On pe :
Dolok ni Simalungun ma tu dolok ni simamora
Sai salpu ma angka na lungun, hatop ma ro silas ni roha

Umpasa Ni Halak Batak
Pir ma tondi madingin
Horas tondi matogu
Mamora hamu madingin
Leleng ma hamu mangolu

Tampulan sibaganding
Diatas na pangiringan
Tugabenama hamu saluhutna
Tondi muna sai masipairing-iringan

Sinuan hariara bahen partungkoan di tonga ni huta
Sinur ma napinahan tugabena naniula
Nadihuta unang marmara
Horas-horas ma hamu Sasude tumpakon ni Tuhanta Namartua

Tangki ma jala walang
Galinggang jala garege
Tubu ma anak partahi jala ulu balang
Dohot boru maduma jala pareme

Tubu ma sanggar di holbung-holbung
Tubu arung di honuk-honuk
Tubu ma dihamu anak namalo marpollung
Dohot boru namalo marsonduk

Tubuan lak-lak tubuan singkorung
Di dolok ni purbatua
Tubuan anak tubuan boru
Dongan muna saur matua

Andor ris ma andor ras
Didolok ni lobutua
Torkis-torkis ma horas-horas
Jala dapotan tua

Pinantingkon hujur
Tu julu ni topian
Horas ma hamu saluhut
Jala dapotan pancarian

Bagol namadungdung
Tupilo-pilo namarajar
Dao ma nalungun
Sai ro ma na jagar tu joloan on

Bagol bogil
Bagol so habal-balan
Salpu ma nahansit
Sai ro ma najagar tujoloan on

Balintang ma pagabe
Tumundalhon sitadoan
Ari mu ma gabe
Asal ma hamu masipaolo-oloan

Diruma Pohki
Bahul-bahul pansalongan
Pir ma tondi
Jala luma panamotan

Dangka ni sitorop
Pinanghait-haithon
Tubu ma anak dohot boru
Sitongka panahit-nahiton
he..he..he…he…

Bintang ma narumiris
Ombun nasumorop
Anak pe riris
Boru pe torop

Eme si tamba tua ma parlinggoman ni si borok
Amanta Debata do Si lehon tua
saluhut na ma hitaon diparorot.

Pantun Lucu dan Gokil Bahasa Sunda

jalan-jalan ke tegal lega,
beli sayur dan buah markisa
Jadi orang jangan balaga,
dijauhan ku batur baru tau rasa

Ke cikini membeli dukuh
Wayah gini masih tunduh
Nini-nini nginum jajamu
Hari ini masih kangen surangen sama kamu

Nini-nini tumpak gajah sambil colohok
Hari ini kamu mau kemana ajah hok?

Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok
Cai ngeclak ninggang nu munnu laun-laun jadi….

Ka cipago tuluy ka cikijing
Hallo surallo wilujeng enjing

Siang-siang maen putsal, biar jago nginum jajamu
Jangan marah jangan kesal, ituh ada cileuh di matamu

Di pantai ada ubur-ubur, ubur-ubur masuk kendi
Nu dareukeut kalalabur, karena kamu cadu mandi

Jalan-jalan ke melaboh, di jalan ada kalong wewe
Jangan ngaku-ngaku boga kabogoh, jomblo mah jomblo weh

Ada pelangi di matamu
Wilujeng wengi hey kamu-kamu

Nini-nini make batik
Hari ini kamu cantik

Nini-nini meuli aci tarigu
Aku udah benci kamu

Nini-nini tinggal sama kake-kake
Hari ini kayanya ngebangke

Nini-nini mawa obor
Hari ini jadwalnya molor

Nini-nini mawa lilin
Hari ini rek ulin

Ka cikijing terus ka singaparna
Wilujeng enjing ka sadarayana

Ka gorontalo jalannya ke tonggoh
Biarpun jomblo tapi eweuh nu bogoh

Makan siang bari diuk na aspal
Wajahku ganteng tapi eweuh nu apal

Ada hayam hayam kate, hayam kate dari cihaur
Sia-sia PDKT, kaboro direbut ku batur

Ka pasar beli sajadah, nyimpang dulu ka tukang baso urat
Hirup mah kudu getol ibadah, agar selamet dunya akherat

Jalan-jalan ke gorontalo, disana ada sebuah candi
Pantesan ajah kamu ngajomblo, ternyata kamu cadu mandi dan ngosok gigi

Nah itu tadi pantun pantun lucu dari berbagai daerah, kocak dan gikil kan? Jangan lupa kasih senyum donk, semoga senyumnya mendapat pahala setimpal. Hehehe kaya doa buat orang meninggal aja. Ok deh, semoga menghibur ya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *